Kế toán cập nhật ngay những quy định mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2020

Comments: 0 0

Kế toán cập nhật ngay những quy định mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2020

Bước vào cuối năm 2019, Kế toán cả nước đang ở giai đoạn gấp rút nhất. Chỉ còn khoảng 01 tháng nữa bước sang năm 2020 – thời điểm nhiều quy định mới liên quan đến Kế toán chính thức có hiệu lực.

quy định

1. Từ 01/01/2020, Kế toán không còn phải gửi Báo cáo duy trì điều kiện hành nghề

Thông tư 44/2019/TT-BTC sửa đổi một số quy định về hành nghề dịch vụ kế toán được Bộ Tài chính ban hành giữa năm 2019, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Cụ thể, bãi bỏ quy định:

“Hàng năm, chậm nhất ngày 31/7, thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính về kế hoạch, chương trình cập nhật kiến thức cho năm sau theo mẫu quy định tại Phụ lục số 06/CNKT ban hành kèm theo Thông tư 292”;

“Chậm nhất là ngày 31/8 hàng năm, kế toán viên hành nghề phải gửi Báo cáo duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán hàng năm cho Bộ Tài chính thông qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán theo mẫu quy định tại Phụ lục số 08/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư 296”.

Như vậy, từ 01/01/2020, không còn quy định: Kế toán phải gửi báo cáo duy trì điều kiện hành nghề.

2. Không tuyển dụng công chức ngạch kế toán viên sơ cấp

Thông tư 77/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương với các ngạch công chức ngành kế toán cũng sẽ có hiệu lực từ 01/01/2020.

Khoản 4 Điều 24 của Thông tư này:

“Các cơ quan quản lý, sử dụng công chức không thực hiện việc tuyển dụng công chức ngạch kế toán viên sơ cấp, không thực hiện chuyển ngạch công chức sang ngạch kế toán viên sơ cấp kể từ ngày 01/01/2020”.

 3. Áp dụng chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã mới theo Thông tư 70/2019/TT-BTC

Ngày 01/01/2020 cũng là thời điểm Thông tư 70/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã có hiệu lực.

Thông tư quy định:

“- Các xã phải mở sổ kế toán để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh của xã.

– Các xã chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm, bao gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết

– Việc lập báo cáo tài chính phải được căn cứ vào số liệu kế toán sau khi khóa sổ kế toán; phải được lập đúng nguyên tắc, nội dung, phương pháp theo quy định và được trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán, trường hợp báo cáo tài chính trình bày khác nhau giữa các kỳ kế toán thì phải thuyết minh rõ lý do…”

Đặc biệt: Từ ngày 01/01/2020, UBND xã, phường, thị trấn trên cả nước sẽ áp dụng thống nhất 16 mẫu chứng từ kế toán.

4. Hướng dẫn mới về kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 76/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi. Thông tư này được áp dụng từ ngày 01/01/2020.

Thông tư quy định về chứng từ kế toán, tài khoản kế toán và sổ kế toán dùng để hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý. Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp được giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, không tính tài sản thuộc thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; các cơ quan được thực hiện kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công…


Contact Me on Zalo